ALGEMENE VOORWAARDEN HOTEL DETACHERING: KLANTEN

Artikel 1. DEFINITIES
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Hotel Detachering: Hotel Detachering, gevestigd en kantoorhoudende te Copepad 9, 2408 RS Alphen aan den Rijn, KvK nummer 63860066.
1.2 De medewerker van Hotel Detachering: iedere natuurlijke persoon die op basis van een overeenkomst tot uitzending met Hotel Detachering werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgever.
1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Hotel Detachering een overeenkomst is aangegaan tot het doen verrichten van werkzaamheden door medewerkers van Hotel Detachering
1.4 De opdracht: de dienstverlening door Hotel Detachering aan opdrachtgever, waarbij een medewerker van Hotel Detachering, door Hotel Detachering, aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding werkzaamheden te verrichten tegen betaling door opdrachtgever aan Hotel Detachering.
1.5 Opdrachtbevestiging: een schriftelijke (e-mail)bevestiging van de specifieke voorwaarden van de verstrekte opdracht.
1.6 Feestdagen: alle nationaal erkende feestdagen en 24 december en 29 april vanaf 22.00 uur.
1.7 Weekend: vrijdag vanaf 19.00 uur tot en met zondag 19.00 uur.

Artikel 2. ALGEMEEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Hotel Detachering aan opdrachtgever, die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van (een) medewerker(s), dan wel het leveren en/of verzorgen van ondersteunende diensten door Hotel Detachering aan opdrachtgever.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door Hotel Detachering uitdrukkelijk akkoord zijn bevonden en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hotel Detachering en opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Hotel Detachering uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Alle aanbiedingen van Hotel Detachering zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3.                     TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1       De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging van de Overeenkomst van Opdracht en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer digitaal retour is ontvangen en/of de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2       De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.3       De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.4       Mondelinge afspraken tussen personeel van de opdrachtgever en personeel van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet, dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk bevestigd zijn

Artikel 4.                     VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER
4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.5 De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer alle in het pand aanwezige noodzakelijke benodigdheden zoals apparatuur en materialen, en diensten voor de uitvoering van het werk ter hand stellen. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.6 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
Indien Opdrachtgever – om wat voor reden dan ook – een medewerker van Hotel Detachering geen werkzaamheden wilt laten verrichten op betreffende locatie, zal Hotel Detachering hier rekening mee houden. Hotel Detachering kan in dit geval de gemaakte kosten (inwerk uren van de nieuwe medewerker) doorbelasten naar Opdrachtgever. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen altijd naar redelijkheid en een gepaste oplossing zoeken, mede gelet op rooster technische gevolgen van zo’n verzoek. Opdrachtnemer heeft ten alle tijden de eindbeslissing.
4.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikkingstellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voorrekening van Opdrachtgever.
4.8 De opdrachtnemer zal desgevraagd de persoonsgegevens van haar bij de opdrachtgever ingeschakeld personeel opgeven aan de opdrachtgever, mutaties in de personeelsbezetting daaronder inbegrepen, in ieder geval voorzien van een fotokopie van een geldig legitimatiebewijs.
4.9 Het personeel van de opdrachtnemer dient zich te conformeren aan de algemene huisregels van de opdrachtgever. Deze huisregels zullen door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt.

Artikel 5.                     UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1       Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.
5.3. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
5.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.
5.5 Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
5.6 Spoedaanvragen van 0 t/m 12 uur voor aanvang dienst, worden verhoogd met +200% op het basistarief alsook eventuele toeslagen van de ondertekende offerte, met een minimale uren honorarium van 8 uur. Spoedaanvragen van 12 t/m 24 uur voor aanvang dienst, worden verhoogd met +100% op het basistarief alsook eventuele toeslagen van de ondertekende offerte. Spoedaanvragen van 24 t/m 48 uur voor aanvang dienst worden verhoogd met +50% op het basistarief alsook eventuele toeslagen van de ondertekende offerte.
5.7 Extra aanvragen buiten de ondertekende offerte om wordt gezien als een nieuwe opdracht. Alle mogelijke extra kosten die dit met zich meebrengt om deze aanvraag te kunnen realiseren, worden verhaald op Opdrachtgever. Het tarief zal conform de ondertekende offerte zijn, tenzij anders overeengekomen. Indien er geen ondertekende offerte ten grondslag ligt, zal Opdrachtnemer bij Opdrachtgever een tarief kenbaar maken, welke Opdrachtgever digitaal of schriftelijk dient te bevestigen.
5.8 Anders dan bij een ondertekende offerte voor een duur van minimaal 1 maand, geldt bij spoedaanvragen geen leververplichting. Wel zal Opdrachtnemer zich 100% inspannen om de opdracht zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen.
5.9 De leverplicht komt te vervallen indien Opdrachtgever het rooster korter dan 14 dagen voor aanvang van de nieuwe maand kenbaar maakt bij Opdrachtnemer. In dit geval geldt een inspanningsverplichting. Eventuele gevolgschade voor Opdrachtgever, kan nimmer worden verhaald op Opdrachtnemer, noch kan dit gezien worden als een tekortkoming in de uitvoer van de Opdracht. Uitzondering geschied, indien er geen rooster kenbaar gemaakt hoeft te worden, vanwege het werken met vooraf vastgestelde ‘vaste dagen’ alsook ‘ het aantal dagen’ gedurende de hele looptijd van het contract.

Artikel 6. OVERNAME PERSONEEL
Gedurende de duur en twee jaren na beëindiging van de overeenkomst is het partijen niet toegestaan om medewerkers van de wederpartij in dienst te nemen of anderszins betaalde werkzaamheden aan te bieden, hetzij direct, hetzij indirect, daaronder begrepen de holdingmaatschappijen en daaraan gerelateerde ondernemingen, tenzij daartoe door de wederpartij voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend. De partij, die in strijd met deze bepaling handelt, is een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 50.000,- (vijftigduizend euro) alsmede een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag of een evenredige dwangsom per dagdeel, zolang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de wederpartij om volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 7.                     GEHEIMHOUDING
7.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s)verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
7.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
7.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.
7.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
7.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

Artikel 8.                     INTELLECTUEEL EIGENDOM
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
8.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, op straffe van €50.000,- per overtreding. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9.                     PRIJSAFSPRAAK
9.1 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de opdrachtnemer, als gevolg van hoteleisen en/of wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, zal een doorberekening in de contractprijs plaatsvinden. Daarbij wordt in beginsel de door het Ministerie van Economische Zaken bij beschikking bepaalde maximale prijswijziging gevolg en/of de daadwerkelijke extra kosten indien het hoteleisen betreft. Bij het ontbreken van een dergelijke beschikking kan opdrachtnemer overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractprijs, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geven. Opdrachtgever gaat akkoord met een jaarlijkse inflatiecorrectie van maximaal 3%, zonder voorgaande extra goedkeuring. Dit zal jaarlijks per 01 januari per nieuw kalenderjaar ingaan.
9.2 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

Artikel 10.                   BETALING
10.1.1 Betalingen geschieden in basis middels automatische incasso, 30 dagen na factuurdatum, op basis van vooruit facturatie. Uitzondering zijn spoed opdrachten. Dit zal geschieden middels automatische incasso, na 5 dagen.
Indien Opdrachtgever geen toestemming geeft voor automatische incasso, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij Opdrachtnemer.
Indien Opdrachtgever geen automatische incasso wilt afgeven, zal Opdrachtnemer een risico fee in rekening te brengen.
Bij een 30 dagen (NET30) betalingstermijn (op basis van vooruit facturatie) zal dit 5% van de totale factuur bedragen.
Bij een 60 dagen (NET60) betalingstermijn (op basis van vooruit facturatie) zal dit 10% van de totale factuur bedragen.
Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de afgesproken betalingstermijn. In basis is dat 30 dagen (NET30) na factuurdatum, op basis van vooruit facturatie.

Betalingen dienen in dit geval te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Er zal dan binnen 30 dagen een correctie factuur worden gemaakt door Opdrachtnemer.

10.2 Bij overschrijding van de onder 10.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Voor elke herinnering en aanmaning is een administratie fee verschuldigd van €25,00 ex btw. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
10.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt ineen door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
10.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 11.  OVERMACHT
11.1 Indien het overeengekomen werk door overmacht bij de opdrachtgever door de opdrachtnemer niet of niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit de opdrachtnemer kan worden toegerekend, geeft zulks gedurende tenminste een maand geen recht tot vermindering van de overeengekomen contractprijs voor die periode.
11.2 Indien de overmacht langer dan de hierboven genoemde termijn duurt, zal de opdrachtgever slechts voor zover hij zijn aan de overmacht te relateren schade niet op derden kan verhalen met de opdrachtnemer in overleg treden over aanpassing van de contractprijs voor de periode waarin de overmacht kan voortduren.
11.3 Indien door maatregelen van de opdrachtgever tijdelijke gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk niet kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen vermindering voor de overeengekomen contractprijs voor die periode.

Artikel 12.  KWALITEIT
12.1 Eventuele klachten over de kwaliteit in de uitvoering van de aan opdrachtnemer verleende opdracht dienen, op straffe van verval, binnen 5 werkdagen na het ontstaan schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden vermeld.

Artikel 13.       OPZEGGING/ ONTBINDING
13.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
13.2 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding. De hoogte van de vergoeding zal als volgt worden berekend. Het aantal uren conform de getekende opdrachtbevestiging (wat nog niet daadwerkelijk is geleverd door Opdrachtnemer), vermenigvuldigd met het geldende tarief. Toeslagen worden niet doorberekend. Eventueel gegeven korting wordt ongedaan gemaakt en wordt opeisbaar voor de resterende (nog niet daadwerkelijk geleverde) uren.
13.3 Uitzondering op artikel13.2 is een opzegging binnen de opzegclausule (opzegclausule = is de eerste maand, nadat een Overeenkomst van Opdracht is ingegaan. Opdrachtgever kan zonder opgaaf van redenen het contract ontbinden). Indien binnen deze periode wordt opgezegd, zal er een herberekening plaatsvinden van te berekenen uurloon. Alle eerder overeengekomen kortingen komen te vervallen en de prijslijst zal als basis fungeren, inclusief alle toeslagen. Ook zal de FLEX toeslag worden doorberekend.
13.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 14.       AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
14.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
14.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
14.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
14.5 De opdrachtnemer kan verantwoordelijk worden gesteld indien Opdrachtnemer c.q. door opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk ingeschakelde personeelsleden, onderaannemers, en/of leveranciers, bij de uitvoering van het werk niet de redelijkerwijs te verlangen zorgvuldigheid in acht hebben genomen en/of zaken van Opdrachtgever zijn beschadigd, vernietigd, verdwenen en/of verontreinigd.
14.6     Aansprakelijkheid van opdrachtnemer en de in artikel 14.5 genoemde derden, alsmede de omvang van door opdrachtnemer te vergoeden schade, daaronder zowel direct als gevolgschade inbegrepen, is in alle gevallen beperkt tot maximaal de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer ter zake verstrekte uitkering. Voor zover de omvang van de schade geringer is dan het tussen opdrachtnemer en aansprakelijkheidsverzekeraar overeengekomen eigen risico, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgesloten.
14.7 Een schade of beschadiging als genoemd in artikel 14.5 dient op straffe van verval van enigerlei aanspraak op schadevergoeding binnen vijf dagen na constatering daarvan, maximaal tot een maand na ontstaan van de schade maar in ieder geval binnen 14 dagen na verzending van een factuur met betrekking tot het desbetreffende werk ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht.
14.8 Opdrachtgever is verplicht zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de opdrachtnemer zou kunnen schaden; tevens dient opdrachtgever alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan opdrachtnemer op te geven en de op deze schade betrekking hebbende brieven en bescheiden onmiddellijk aan opdrachtnemer door te zenden.
14.9     Inschakeling van daartoe bevoegde instantie(s) kan door beider partijen worden goedgekeurd. Dit ter vaststelling van de oorzaak, aard en omvang van de schade. De kosten voor de ingeschakelde instantie(s) dienen voor eerstens bij de initiatiefnemer te liggen, anders dan bij officiële vaststelling van de aansprakelijke.

Artikel 15.       CONTRACTSOVERNEMING
15.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betaling)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
15.2 In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 16.       INTERNETGEBRUIK
16.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 17.       VERVALTERMIJN
17.1 Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

Artikel 18.       NAWERKING
18.1 De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 19.  SLOTBEPALINGEN
19.1 Op elke overeenkomst tussen Hotel Detachering en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Hotel Detachering is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen die voor opdrachtgever veertien dagen na bekendmaking van de wijziging van kracht worden.
19.3 Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en Hotel Detachering verschil van inzicht rijzen over de uitleg van het bepaalde in de opdracht en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet uitputtend zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en Hotel Detachering zich inspannen de als dan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing te brengen.
19.4 Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten.
19.5 De rechtbank Den Haag  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.